Hi, How Can We Help You?

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacystatement Goldhoorn Familierecht

Onderstaand privacystatement geeft het door Goldhoorn Familierecht gehanteerde beleid weer ten aanzien van de privacywetgeving en de AVG (algemene verordening gegevensbescherming, in werking sinds 25 mei 2018). Het doel van de AVG is het reguleren en stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming Persoonsgegevens vervalt met ingang van deze wetgeving.

Voor het uitvoeren van opdrachten als advocaat of mediator zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden.

Wij verzamelen, in verband met uw zaak, de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, wij moeten ons kunnen vergewissen van uw identiteit;
 • Uw geboortedatum, voor identificatie en regelmatig ook voor inhoudelijk zaken;
 • Uw adresgegevens, om u te kunnen bereiken en bijvoorbeeld ook omdat dit in procedures vermeld moet worden;
 • Uw e-mailadres, om u te kunnen bereiken;
 • Uw telefoonnummer, om u te kunnen bereiken;
 • Uw burgerservicenummer, indien de rechtbank of een andere instantie hierom vraagt.

Toestemming

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens middels onze opdrachtbevestiging. Wanneer u de opdrachtaanvaarding voor akkoord retourneert, gaat u ook akkoord met het privacy beleid van Goldhoorn Familierecht. Vervolgens mogen wij dus uw gegevens verwerken.

Wij hebben uw gegevens nodig om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij kunnen geen procedure starten zonder dat wij uw persoonsgegevens hebben, maar deze gegevens zijn ook nodig voor het opstellen van overeenkomsten. Wanneer u er voor kiest om geen gegevens te verstrekken, dan kan Goldhoorn Familierecht uw belangen niet behartigen en wordt de opdracht niet aanvaard of indien deze al aanvaard is teruggegeven.  

Wij zullen uiteraard geen persoonsgegevens verwerken wanneer u hier geen toestemming voor heeft gegeven.

Wij verzoeken u om wijzigingen in de verstrekte gegevens omgaand bij ons kenbaar te maken. Wij gaan er vanuit dat u met het instemmen van het verwerken van uw gegevens, ook instemt met het aanpassen van deze gegevens. Indien dit niet het geval is, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden.

Bewaren gegevens

Goldhoorn Familierecht zal uw gegevens op verschillende momenten bewaren. Namelijk wanneer u contact opneemt, tijdens de behandeling van de opdracht, procedures daarbij inbegrepen en in het contact met een derden.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan dat wij ze nodig hebben voor uw zaak en welke termijn de Orde van Advocaten ons als advocaat en/of mediator oplegt. Hierbij wordt expliciet gewezen op onze verplichting bij het einde van een opdracht een dossier te  archiveren en 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens delen

Verwerkersovereenkomst

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is het soms van belang persoonsgegevens door te geven aan andere partijen. Met deze partijen komen wij een verwerkersovereenkomst overeen. Hierin maken wij afspraken met de partij over onder andere de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, geheimhoudingsplicht, etc.

Middels deze overeenkomst komen wordt afgesproken dat zij zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan en zij ontvangen uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van hun dienst. Daarnaast gebruiken deze partijen uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Derden

Partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven zijn onder andere de deurwaarder, het alimentatierekenprogramma (SPLIT), het computersysteem (Advocaat Centraal), de rechtbank en de (advocaat) wederpartij. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de nieuwe wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Wij zullen nooit zonder uw toestemming gegevens aan andere landen of andere partijen dan die hierboven genoemd zijn doorgeven.

Uw rechten

Uiteraard heeft u aantal rechten, gezien het gaat om uw persoonsgegevens. U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw gegevens;
 • U kunt ons verzoeken al uw gegevens te wissen of om de verwerking van de gegevens te beperken;
 • U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren. Dit recht wordt begrensd door wat gezien het doel en de grondslag voor het verwerken redelijk is;
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u bij ons een kopie van de verwerkte persoonsgegevens kunt opvragen;
 • U kunt uw toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen vanaf dat moment geen gegevens van u meer verwerken;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • U kunt, indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens zo zorgvuldig mogelijk te beheren hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij doen er alles aan uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Onze IT-systemen zijn beveiligd. Daarnaast hebben alle medewerkers en stagiaires van Goldhoorn Familierecht een geheimhoudingsovereenkomst getekend.

Website

Op onze website staan links naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Goldhoorn Familierecht niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de klanten, zodat onze diensten hierop kunnen worden afgestemd.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Goldhoorn Familierecht of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik

Wijziging van het privacy beleid

Wij behouden ons het recht om dit privacy beleid te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen zullen wij u hiervan op te hoogte brengen via onze website

Indien u verder nog vragen en/of opmerkingen heeft over het bovenstaande vernemen wij dit uiteraard graag. U kunt dan contact opnemen met Goldhoorn Familierecht.