Hi, How Can We Help You?

Vereisten NOVA

Vereisten NOVA

Informatie, algemene voorwaarden en klachtenregeling 

Goldhoorn Familierecht is een eenmanszaak bij de KVK ingeschreven onder nummer 76285375. Bezoekadres is Piet Heinstraat 5, 7204 JN Zutphen en het postadres is Postbus 4124, 7200 BC Zutphen. Telefoonnummer: 0575 820 240 en 06 12094842, fax: 0575 820 241. E-mail: info@goldhoornfamilierecht.nl.

Goldhoorn Familierecht heeft geen Derdengeldenrekening tot zijn beschikking en is niet aangesloten bij een stichting derdengelden. Hiervan is conform 6.21 lid 3 sub a Voda de Deken op de hoogte gebracht.

Sietske Diepeveen-Goldhoorn is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Zij is lid van de vFas, specialisatievereniging van echtscheidingsspecialisten. Het BTW-nummer van Goldhoorn Familierecht is per 1-1-2020 NL003063678B94.

Goldhoorn Familierecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij:

AIG Europe S.A., Netherlands Branch

Rivium Boulevard 216-218

2909 LK Capelle aan den IJssel

Nederland

De polis ligt ter inzage op het kantoor aan de Piet Heinstraat 5

De geografische dekking van de polis is bij algemene voorwaarden van de polis als volgt geregeld:

ARTIKEL 5 – Dekkingsgebied

5.1 Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken, die tegen een verzekerde zijn ingesteld

en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen de Europese Unie, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en ten behoeve van binnen de Europese Unie gevestigde opdrachtgevers.

5.2 Ongeacht de overige bepalingen van deze polis zal geen dekking bestaan voor aanspraken, die tegen een verzekerde worden ingesteld op grond van het in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada geldende recht, alsmede aanspraken, die aldaar worden berecht, geregeld of geschikt door of onder enige rechterlijke, arbitrale of bemiddelende instantie.

En bij polis is hierop aangepast/aangevuld:

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 en met instandhouding van artikel 5.2 van de algemene voorwaarden BA 2006 wordt hierbij bepaald dat deze verzekering dekking biedt voor aanspraken, die tegen een verzekerde zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en ten behoeve van binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigde opdrachtgevers.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Goldhoorn Familierecht (versie 2020). Goldhoorn Familierecht is de handelsnaam van mr. S.M. Diepeveen-Goldhoorn, advocaat en mediatior, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76285375.

 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Goldhoorn Familierecht en op alle rechtsverhoudingen van Goldhoorn Familierecht met opdrachtgever en/of derden. 1.2 Steeds is uitsluitend Goldhoorn Familierecht opdrachtnemer, nimmer enige aan Goldhoorn Familierecht verbonden natuurlijke of rechtspersoon. 1.3 Zowel Goldhoorn Familierecht als alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. 1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. OPDRACHT 2.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Goldhoorn Familierecht is een overeenkomst van opdracht. De overeenkomsten van opdracht komen tot stand met Goldhoorn Familierecht, ongeacht de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever de opdracht door een bepaalde persoon te laten uitvoeren. 2.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. (VRIJWARING) AANSPRAKELIJKHEID 3.1 De opdrachtgever vrijwaart Goldhoorn Familierecht voor alle aanspraken van derden, de door Goldhoorn Familierecht in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Goldhoorn Familierecht. 3.2 Iedere aansprakelijkheid van Goldhoorn Familierecht en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Goldhoorn Familierecht wordt uitbetaald. 3.3 De polis van beroepsaansprakelijkheid en het betaalbewijs daarvan ligt ter inzage op het kantoor van Goldhoorn Familierecht. De verzekerde som per aanspraak in deze polis is € 500.000 en een maximum van € 1.000.000 per verzekeringsjaar. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen. 3.4 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,– per opdracht of indien het door Goldhoorn Familierecht voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium. 3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Goldhoorn Familierecht aansprakelijk is.
 4. INSCHAKELING DERDEN 4.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is Goldhoorn Familierecht gerechtigd derden in te schakelen. 4.2 Bij het inschakelen van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. 4.3 Bij inschakeling van derden zal waar mogelijk eerst overlegd worden over inschakeling. 4.4 Goldhoorn Familierecht gaat er vanuit dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden en bedingt dat indien nodig bij dezen.
 1. HONORARIUM 5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever aan Goldhoorn Familierecht een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke en overeengekomen uurtarief. 5.2 Goldhoorn Familierecht hanteert tijdeenheden van zes minuten en rondt daarbij af. 5.3 Goldhoorn Familierecht factureert maandelijks en voorziet declaraties van een overzicht van de bestede uren. 5.4 Een eventueel vast overeengekomen uurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd met maximaal het percentage van de Consumentenprijsindex (CPI). 5.5 Naast het honorarium is de opdrachtgever de verschotten verschuldigd die ten behoeve van de opdrachtgever door Goldhoorn Familierecht worden betaald. 5.6 Goldhoorn Familierecht is gerechtigd voorschotten de vragen aan opdrachtgevers voor te betalen verschotten. 5.7 In voorkomende gevallen kan Goldhoorn Familierecht een voorschot verzoeken voor het voldoen van het honorarium. 5.8 Door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. De omzetbelasting wordt op de factuur weergegeven.
 2. BETALING 6.1 De betalingstermijn van de door Goldhoorn Familierecht aan de Opdrachtgever verzonden declaraties is veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de verzending van de declaratie. 6.2 Declaraties worden per e-mail verzonden, tenzij anders met opdrachtgever afgesproken. 6.3 Bij gebreke van betaling binnen de termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Goldhoorn Familierecht het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.
 3. TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR OPDRACHTGEVER 7.1 Voor goede uitvoering van de opdracht wordt informatie opgevraagd bij de opdrachtgever, soms bestaande uit bescheiden. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, te beoordelen door Goldhoorn Familierecht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 7.2 Indien er vertraging in de uitvoering van de opdracht is door het niet tijdig of op onjuiste wijze aanleveren van gegevens of bescheiden, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Goldhoorn Familierecht ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 7.3 Op verzoek van de opdrachtgever kunnen ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever worden geretourneerd.
 4. VERNIETIGING DOSSIERS 8.1 Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het einde van de opdracht worden bewaard. Hierbij is het Goldhoorn Familierecht toegestaan het dossier te digitaliseren en digitaal op te slaan. Daarna wordt het dossier vernietigd.
 5. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 9.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Goldhoorn Familierecht wordt beheerst door het Nederlandse recht. 9.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Goldhoorn Familierecht voortvloeien kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Klachtenregeling Goldhoorn Familierecht (per 1-12-2019)

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Goldhoorn Familierecht en de cliënt.
 2. Iedere advocaat, stagiair of medewerker van Goldhoorn Familierecht draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling op adequate wijze.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers en stagiaires te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt middels publicatie op de website van Goldhoorn Familierecht. De advocaat wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Goldhoorn Familierecht heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de Geschillencommissie is te vinden op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/. Het adres van de Geschillencommissie Advocatuur is: postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U kunt ook online uw klacht indienen via www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Sietske Diepeveen-Goldhoorn is klachtenfunctionaris, klachten wordt aan haar doorgeleid.
 2. De klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris behandelt de klacht met voortvarendheid en handelt deze in ieder geval af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht en houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert en rubriceert klachten.
 2. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de klachten en wordt bezien of dit overzicht aanleiding geeft tot aanpassing van beleid.